2012. január 29., vasárnap

Részetek az Aranybullából


Előbeszéd
A szent Háromság egy Isten nevében.
Endre, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galicia és Lodoméria királya, örök emlékezetül.
Minthogy országunk nemeseinek és másoknak is Szent István királytól szerzett szabadságát némely királyok hol tulajdon haragjok bosszújából, hol gonosz, avagy önnön hasznokat szerető emberek hamis tanácsadásából, sok pontban önkényesen megrontották, azért a nemesség gyakorta sürgető könyörgésekkel zaklatta felségünket és előttünk való királyai fülét az ország állapotának megjobbításáról.
Mi tehát az ő kérelmüknek mindenben eleget akarván tenni, mellyel tartozunk is, jelesben azért, mert emiatt velük már gyakrabban nem kicsiny keserűségre jutott ügyünk, amit a királyi tisztesség tökéletes megtartásáért eltávoztatnunk illik, ez pedig senki más által nem lehet inkább mint őáltaluk: megadjuk mind nekik, mind országunk többi lakosinak azt a szabadságot, melyet a szent király adott.

Törvénycikkekből
Ha valamely nemes meghalálozik fi nélkül, lányát illesse birtokának negyedrésze; a többiről tetszése szerint rendelkezzék és ha a halál közbejötte miatt nem rendelkezhetik, a hozzá közelebb álló rokonra szálljon; és ha teljességgel semmi nemzetsége nincsen, szálljon a királyra.
Akarjuk, hogy sem mi, sem utódaink valamely hatalmas kedvéért szervienseket [= nemeseket] soha el ne fogassanak, vagy [azok birtokait] ne dúlják.
Ha a király sereget akar vinni az országon kívül, a nemesek ne tartozzanak vele menni, hanem ha az ő pénzéért. Ellenben, ha sereg jönne az országra, mindnyájan tartozzanak menni.
Ha külföldiek, tudniillik tisztességes emberek, jönnek az országba, az ország tanácsa nélkül méltóságokra ne emeltessenek.
Egész vármegyéket vagy bármely méltóságokat örök birtokul nem adunk.
A tizedet pénzben megváltani senki ne tartozzék, hanem amit a föld terem, bort vagy gabonát, abból fizessék.

Válaszolj a kérdésekre!
1. Mikor voltak kötelesek a szerviensek hadba vonulni?
2. Melyik rendelkezés kedvezett a főuraknak?
3. Melyik az egyháznak?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése