2012. augusztus 1., szerda

Vizsgaanyag a 8. osztályosok számára


A világ a 20-as és a 30-as években
- fogalmak -

parlamenti demokrácia
olyan politikai rendszer, ahol többpártrendszer működik, szabad választásokat tartanak, s ahol a törvények alkotása a parlament kizárólagos joga és feladata.
gazdasági válság
a termelés jelentős visszaesése, amely általában súlyos munkanélküliséggel és/vagy pénzromlással (inflációval), az életszínvonal csökkenésével jár együtt.
nemzeti szocializmus
az I. Világháború után létrejött németországi ideológia, mely a nacionalizmust és a szocializmust kívánta elegyíteni. Kezdettől fogva jellemezte a fajelmélethez való ragaszkodás, az antiszeminizmus és a sovinizmus. Legfőbb képviselője Adolf Hitler és a Német Nemzeti Szocialista Munkáspárt.
fajelmélet
a különböző népek, nemzetek, emberfajták között  teljes és nem teljes értékűeket, magasabb és alacsonyabb rendűeket megkülönböztető elmélet.
antiszemitizmus
zsidóellenesség, zsidógyűlölet.
koncentrációs tábor
elsősorban politikai foglyok vagy származásuk miatt üldözöttek számára létrehozott táborok, ahol őrizték, illetve elpusztították az ide hurcoltakat.
egypártrendszer
egyetlen párt számára uralmára alapozott politikai rendszer.
sztálinizmus
Sztálin által 1924 és 1953 között a Szovjetunióban alkalmazott rendszer, mely a szocializmus építéséhez torz elemeket (személyi kultusz kialakítása; népirtás; koncepciós perek; tervgazdálkodás) rendelt hozzá. A sztálinizmusnak legalább 20 millió halálos áldozata van.
tervgazdálkodás
a gazdasági élet irányításának a szocialista államokban alkalmazott módszere. Előre meghatározott állami célok érdekében hoznak létre termelőeszközöket, adnak termelési feladatokat.
propaganda
eszmék, nézetek különféle eszközökkel való módszeres hirdetése, terjesztése  a társadalom minél szélesebb rétegében – pl. sajtó, rádió, televízió, film, élőszó, stb. útján

 

Magyarország a két világháború között

- fogalmak-

őszirózsás forradalom
1918 októberében  lezajlott demokratikus fordulat Magyarországon (a katonák sapkájára tűzött virágáról kapta nevét).
tanácsköztársaság
szovjet-orosz mintára 1919-ben létrejött kommunista rendszerek átfogó neve.
konszolidáció
a hatalmi rend megszilárdulása a(z ellen)forradalmi, zűrzavaros periódusok után.
irredentizmus
nemzetiségi vagy történelmi érvek alapján más államok területének megszerzésére vagy visszaszerzésére törekedő nacionalista mozgalom.

 

A második világháború

- fogalmak-

totális háború
a harci cselekmények három területen (földön, vízen, levegőben) összehangoltan és koncentráltan folynak. A háború nemcsak a frontokra, hanem a hátországokra is kiterjed a polgári lakosság megfélemlítésével.
hadigazdaság
az a gazdálkodási állapot, amikor a termelés minden elemét a háborúnak, illetve a hadsereg igényeinek rendelnek alá.
gettó
eredetileg a zsidók számára kizárólagos lakhelyül kijelölt városrész a középkorban. Az 1930-as években ismét gettókba kényszerítették a zsidó lakosságot.
deportálás
az állam biztonsága szempontjából veszélyesnek ítélt elemek gyűjtőtáborba, kényszerlakhelyre történő szállítása.
munkaszolgálat
valamilyen szempontból fegyveres szolgálatra megbízhatatlannak minősített személyek katonai célokra valófelhasználása.
holokauszt
az európai zsidóság tömeges megsemmisítésére alkalmazott történelmi műszó. Jelentése teljesen elégő áldozat. Holokauszt alatt nem csak a zsidók, hanem más népek (cigány, lengyel, szerb, stb) és kisebbségek (homoszexuálisok) megsemmisítését is értjük.
hintapolitika
két ellenséges nagyhatalom között a függetlenség fenntartása érdekében folytatott ingadozó, lavírozó politika.
nyilasok
a magyar nácik közismert, rövid megnevezése (a Nyilaskeresztes Pártból).
partizán
az idegen megszállók, illetve a velük együttműködő kollaboránsok ellen folytatott fegyveres harc résztvevői.
antifasiszta ellenállás
a szélsőjobboldali erők elleni fegyveres vagy más jellegű harc, különösen a második világháború idején.
háborús bűnös
olyan személy, aki harcok vagy háborúk során súlyosan megsérti a polgári lakosság vagy a hadi foglyok emberi jogait, rémtetteket követ el, illetve felelőssé tehető a háború kirobbanásáért.

Magyarország története napjainkig
- fogalmak -

hidegháború
a Szovjetunió és az USA politikai-hatalmi és gazdasági harca 1947 és 1989 között, amely fegyverkezési versennyel társult.
pártállam
A (kommunista) párt és az állam összefonódása, illetve az állami szervek párt alá rendelése a Szovjetunióban és más kommunista államokban.
kollektivizálás
a termőföld szövetkezetesítése, közös használatba való vonása. A kommnista agrárpolitika jellemző vonása. Nem jelenti a földek államosítását!


A világ a 20-as és a 30-as években
- évszámok -
1929-1933
a nagy gazdasági világválság

1938 (szeptember)
müncheni konferencia

 

Magyarország a két világháború között

1918 (október 31.)
Az őszirózsás forradalom

1919 (március-augusztus)
A magyarországi Tanácsköztársaság ideje

1920 (június 4.)
A trianoni békeszerződés aláírása

 

A második világháború


1939 (szeptember 1.)
A második világháború kitörése

1941 (június)
Magyarország belép a második világháborúba

1944. március 19.
Magyarország német megszállása

1944. október 15.
Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete – a nyilas hatalomátvétel

1945. május 9.
Németország feltétel nélküli fegyverletétele

1945. szeptember 2.
Japán kapitulációja – a második világháború vége


Magyarország története napjainkig

1945 (április)
A német megszállás vége – szovjet megszállás kezdete

1948
A kommunisták átveszik Magyarországon a hatalmat

1956. október 23.
Kommunista rendszer megreformálásáért kitört a forradalom Budapesten

1989-1990.
A rendszerváltás évei