Rákóczi-szabadságharc kitörése, első sikerei és kudarcai


3. fejezet: Rákóczi fogsága és lengyelországi bujdosása (1700-1703)

Rákóczi elfogatása a nagysárosi várban - Benczúr Gyula, 1869
            Amikor 1700. november 1-én Rákóczi Bécsben levelet írt XIV. Lajos francia királynak, még nem tudhatta, hogy II. Károly spanyol király ugyanaznap halt meg. Az időzítés tökéletes volt. Ám a bécsi udvari hírszerzés is: persze ez inkább annak a francia lovagnak az árulását dicséri, aki átadta Rákóczi francia királynak szánt levelét az udvarnak. Több se kellett I. Lipótnak: rövid megfigyelés után kiadta a gyanús főurak letartóztatási parancsát. Rákóczit Nagysároson fogták el (1701. április 18-án), Bercsényinek sikerült elmenekülnie a kiküldött csapatok elől. A „munkácsi herceget” a bécsújhelyi börtönbe szállították, s abban a cellában kapott elhelyezést, ahol negyven évvel előtte nagyapja, Zrínyi Péter várta kivégzését.
Bécsújhelyi vár látképe ma
            Rákóczinak nem lehetett kétsége afelől, hogy fővesztésre ítélik, ugyanis német bíróság elé utalták ügyét. Hogy mégsem veszett oda, az Gottfried Lehmann kapitánynak, a porosz királynak és Rákóczi feleségének köszönhető. A politikai fogoly iránt ugyanis a porosz király is érdeklődött, akire egy porosz származású kapitány vigyázott éjjel-nappal. A kapitány emiatt folyamatosan érdeklődött nemes foglya ügyéről, majd meghozta az ítéletet: Rákóczi ártatlan – ezután mindent elkövetett, hogy a herceg szabadulhasson a halálos ítélet elől. Szökésében maga a kapitány is tevékeny részt vállalt: Rákóczi a neje által bejuttatott dragonyos ruhát a Lehmann kapitány „irodájában” egy paraván mögött vehette át (majdnem le is bukott), majd a dragonyosnak öltözött fogoly kiröppent a bécsújhelyi kalitkából. Szökését fölfedezve Lehmann magára vállalt minden felelősséget, s hamarosan kivégezték tettéért. November közepén a fejdelem már Lengyelországban volt.
Rákóczi 1703-ban

            A lengyelországi bujdosás (1701-1703) nem tartozik a fejedelem életútjának fényes pontjai közé. A lengyel állam ekkor már több mint egy éve háborúban állt a svéd uralkodóval, XII. Károllyal (ur. 1697-1718), sőt a harci tevékenységek is az állam területére értek – így Rákóczi lengyelországi jelenléte a Habsburg Birodalom rosszallása miatt terhes volt bizonyos vezetőknek. Néhány hónap múlva el is távolították a két magyarországi urat Varsóból a Krakkótól is távolabb eső Brezánba (akkor Brzeżany, ma Berezsani, Ukrajna). Innen zajlottak a francia uralkodóval folyó tárgyalások: Rákóczi jelentős anyagi támogatás ígéretét kapta, melyből mintegy 4000 lovast és 4000 gyalogost fogadhatott volna fel hazatéréséhez, illetve egyéb támogatásokat kaphatott volna (tisztek, kiképzők, stb.), ám ebből szinte semmi sem lett. Eközben Magyarországról is újabb és újabb követségek érkeztek hozzá 1703 tavaszán: Brezánban találkozott Esze Tamás tarpai jobbággyal, aki a tiszaháti kurucok vezetője volt. Ő kérte Rákóczit, hogy mielőbb térjen haza, melyet a fejdelem rövid habozás és az ész érvek ellenére megtenni ígért. Május 12-én kelt levelében – amelyet brezáni kiáltvány néven ismerünk – világosan és röviden fejtette ki a felkelés szükségességét. Címzettje minden rangú és rendű ember. Meghagyta Eszééknek: hirdessék mindenfelé brezáni levelét, de a mellékelt zászlókat csak akkor bontsák ki, ha ő maga a határt átlépte és parancsot ad. Ezt persze nem tartották meg, s már hazatértükkor kibontották a felkelés zászlaját (egyik oldalán Rákóczi címer; másik oldalán felirat – Cum Deo pro Patria et libertate! „Istennel a hazáért és a szabadságért!”).
Veszprémi Endre: Rákóczi és Esze Tamás találkozása
            A felkelők „serege” Rákóczi hazatértének hírére napról napra nőtt, s Munkács kivételével egész Bereg és Ugocsa vármegyéket elfoglalta. A „sereg” felszereltsége messze elmaradt a várttól: kapával, husángokkal, régi puskákkal és pisztolyokkal felfegyverzett gyalogos, „talpas” csapat volt, s nem is mindenkinél volt lőfegyver, vagy modernebb harci eszköz. Ezt a hadat sikerült június 7-én Dolhánál megfutamítania gr. Károlyi Sándor szatmári főispánnak néhány száz nemessel és császári katonával. Esze seregével a lengyel határhoz vonult, s várták a fejedelmet, aki a dolhai vereség hírére azonnal az ország határánál termett, s egyesült a kb. 500 fős, főként jobbágyokból álló, rosszul fölfegyverzett csapattal, és június 16-án átlépte a magyar határt, hogy kezdetét vegye a Rákóczi-szabadságharc.

A szabadságharc zászlaja Rákóczi címerével
4. fejezet: Az első évek sikerei és kudarcai (1703-1704)
            Hazatérése után szinte azonnal kb. 3500 fős seregre tett szert (javarészt gyalogosokból), míg a környék egyetlen számottevő császári ereje a Montecuccoli-ezred 1200 fős seregteste volt. A dolhai vereség után Zavadkánál gyülekező táborban Rákóczi azt a célt fogalmazza meg, hogy mielőbb ki kell jutni az Alföldre, hogy a felkelésnek nagyobb, szélesebb tábort kerítsenek, minél több embert nyerjenek meg az ügynek.
            Első lépésben át kellett kelniük a felkelőknek a Tiszán: ez Tiszabecsnél történt meg (július 14.), miután a túloldalon állomásozó Csáky főispán maroknyi csapatával egy 40000 fős svéd had közeledésének hírére menekülőre fogta a dolgot – természetesen semmilyen svéd segítség nem jöhetett szóba, de a hír kedvezett a felkelőknek. Július 18-án már Naményban (Vásárosnamény) táboroztak: innen keltezett kiáltványában Rákóczi a nemeseket szólította maga mellé megígérve nekik birtokaik megtartását.
gr. Bercsényi Miklós (1665-1725)
            Röviddel ezután a hajdúvárosok támogatását is elnyerték: köztük a legnagyobbét, Debrecenét (júl. 26.), s emellett Nagykállót is bevették (júl. 29.), ahol a lőszergyártás alapanyagát, a salétromot termelték. Hamarosan a dolhai győző, Károlyi Sándor birtokait szerezték meg  a kurucok: előbb Nagykárolyt, majd Szatmár várát vették ostromzár alá. A sors Károlyit ekkor Bécsbe sodorta, ahol épp a kurucok feletti sikeréről adott számot a király előtt.
A nemesek megkeresése után a jobbágyi réteget is megszólította a fejedelem: vetési pátensében (aug. 28.) kijelentette, hogy időlegesen mentesülnek az állami terhek és nemesi szolgáltatások alól azon jobbágyok és családjaik, akik csatlakoznak a felkelőkhöz. Ezzel szélesítette ki Rákóczi a szabadságharc katonai bázisát. A kuruc sereg alapját mégsem a kurucok alkották, hanem a francia pénzen fogadott zsoldoskatonák, akiket Bercsényi Miklós irányított, illetve azok a nemes katonák, akik csapatukkal (vagy annak egy részével) Rákóczi oldalára érkeztek: többek között báró Sennyei Istvánról és Ocskay Lászlóról van szó. Előbbi kiváló katonaként Szatmár várának ostromát vette át, míg utóbbi huszáraival a Felvidék sarcolására indult. Az eredmény nem maradt el: rövid idő alatt (szept.- okt.) a felkelők kezébe került a bányavárosok java, Gömör, Nógrád, Hont, Bars, Nyitra vármegyék. És megjelent a fejedelem előtt a szatmári főispán, Károlyi Sándor is felajánlva szolgálatait: október 18-án a mezei hadak főgenerálisává nevezte ki. A hadi események sora Tokaj várának ostromával folytatódott, melyet maga Rákóczi irányított.
Tokaj vára
A felkelők kezdeti sikereit segítették a következő tényezők: lényeges, mozgatható haderő hiánya (csak a Montecuccoli-ezred); a királyi udvar lassú reagálása (októberben kezdtek el cselekedni); a kiküldött Schlick tábornok bizonytalansága (Ocskay első ellentámadására kiürítették a Felvidéket); s az összes magyarországi ember támogatása. I. Lipót számára egyenlőre csak két dolog jutott: a szabadságharc kiszélesedésének felismerése, s annak minél szűkebb körre való csökkentése – utóbbit szolgálta a horvátok és rácok (azaz magyarországi Határőrvidéken szolgáló szerb katonaparasztok) megnyerése, Erdély biztosítása (a szebeni vidéken kb. 10000 katona szolgált) és a már felkelt nemesek bizalmának visszaszerzése. Szintén ez utóbbi célt szolgálta a Rákóczival kezdeményezett béketárgyalások (1704 január): Rákóczi az Európa tájékoztatása a magyarországi eseményekről c. röpiratban fejtette ki nézeteit (ez lényegében azonos a munkácsi táborban 1703 nyarán kiadott Recrudescunt vulnera röpirattal), s  felhívta Lipót figyelmét arra, hogy a béke záloga csak egy nemzetközi egyezmény lehet, amely a hiányosságokat számon kérheti a Habsburg-uralkodón. Lipót ezzel szemben a régi kártyákhoz nyúlt: a nemesi alkotmány helyreállítását ígérte, s az országból származó adóbevételek 4 millió forintról 3 millió forintra való csökkentését. Ezzel az időnyerési folyamattal indult az 1704-es év.


XIV. Lajos 1701-ben (H. Rigaud képe)
Az európai helyzetet tekintve igen kalandos kép bontakozhatott ki Rákóczi szeme előtt. Egyrészről a spanyol örökösödési háború (1701-1714) borzolta Nyugat-Európa kedélyeit – itt XIV. Lajos francia király és szövetségesei tettek kísérletet a spanyol korona és gyarmatbirodalom megszerzésére. Az e körül kirobbant európai méretű háborúhoz illeszkedik a Rákóczi-szabadságharc is: hisz a francia király nem titkolt célja volt a kurucok támogatásával gyengíteni a Habsburgokat. A háború egyik csúcspontja épp 1704-ben zajlott, röviddel a magyarországi események kibontakozása után: a francia és bajor seregek ugyanis a Német-római Birodalom területén harcoltak, és sikerük esetén szóba kerülhetett Rákóczi seregével való egyesülés is – ennek tudatában Rákóczi nagy várakozással tekintett nyugat felé. Várakozásaiban mégis csalódnia kellett: 1704. augusztus 13-án a Höchstädt és Blindheim közti ütközetben a túlerőben lévő francia-bajor csapatok súlyos vereséget szenvedtek: a nyugati segítség álma szertefoszlott.
            Európa keleti és északi része sem volt mentes a fegyverek csörgésétől: az ottani helyzetért a szász választófejdelem, s egyben lengyel király II. Erős Ágost felelt, aki a fiatal svéd uralkodó, XII. Károly kárára próbált meg hódításokat eszközölni. Az események Északi háború (1700-1721) néven váltak ismertté. Mivel a harcok színtere 1704-ben is Lengyelországra tevődtek, s a lengyelek egy része II. Ágost helyett új uralkodót kívántak választani – ahol az egyik lehetséges jelölt maga Rákóczi volt – a figyelem ide is tevődött a kurucok részéről. Végül a lengyel trónt nem Rákóczival töltették be.
Siegbert Heister
            1704 eseményei  megmutatták Rákóczinak, hogy csak saját magára számíthat. Ezek fényében kell szemlélnünk a kurucok 1704. évi magyarországi haditetteit. Ez év telén megadták magukat a stratégiai fontosságú Tokaj és Munkács várak, Károlyi pedig januárban elfoglalta a Dunántúlt. Ez utóbbi nem volt tartós: a császári hadak élére Siegbert Heister tábornokot nevezték ki, aki miután szétverte Károlyi hadait, a Felvidék visszafoglalására indult. A császári hadak előrenyomulását május 28-án Szomolánynál sikerült megállítani: Károlyi, Ocskay és Bercsényi legyőzték Heister seregét, és sikerült megakadályozni három császári had egyesülését (ebből kettőt elkalapáltak). Ez volt az első jelentős kuruc hadisiker.
Selmecbánya a 17. században (rézmetszet)
            Hamarosan egy nagy fiaskó is következett: június 13-án (pénteken) Koroncónál a Forgách Simon vezette, 4-5-szörös túlerőben lévő kuruc hadak vereséget szenvedtek Heistertől – aki egyébként tüzérségi erőfölényének köszönhette győzelmét. A koroncói vereség után – miközben izgatottan várták a Habsburg-francia háborúról szóló híradásokat – „nyári szünetként” béketárgyalások indultak az ellenfelek közt Selmecbányán: angol és holland közvetítéssel (lásd Sajt és szabadság c. kuruc mondát!). A tárgyalások gyorsan megrekedtek, mikor ősszel megjelentek az erdélyi követek, s közölték Rákóczival: az erdélyi rendek gyulafehérvári országgyűlésükön fejedelemmé választották (1704. júl. 8-án). Rákóczi kelletlenül fogadta a hírt, s a tárgyalások is hamarosan félbeszakadtak.
Az 1704. évi nagyszombati csata
Ősszel a hadakozók ismét előásták  a csatabárdot, s az 1704-es év vegyes hadiszerencsével ért véget: Rákóczi bevette Kassát és Eperjest, Vak Bottyán János pedig Érsekújvárt (nov. 16-án), majd következett az év utolsó összecsapása Nagyszombatnál (december 26-án). A szemben álló feleket tekintve közel azonos létszámban vonultak fel kurucok és labancok, érezhető különbség egyedül a kuruc tüzérség hiányában volt (6 ágyú 24-gyel szemben!). Rákóczi maga irányította a sereget, ellenfele Hannibale Heister volt, Siegbert testvére. A csatát a kurucok kezdték jobban, gyorsan megfutamították az ellenfelet, majd elkezdtek fosztogatni – mint később kiderült, egyik általános hibájuk volt –: Heister a kuruc csapat egységének bomlását érzékelve kisebb sereggel visszatért a helyszínre, ahol a szervezetlen csapatokat könnyűszerrel megfutamította. Rákóczi végül visszavonulót fújt, de a csatateret nagyobb veszteség nélkül hagyta el. Visszaemlékezéseiben Rákóczi a vereség okát elsősorban a tisztek hiányában jelölte meg – ennek köszönhetően a sereg a csata indulása után végső soron irányíthatatlan –, továbbá a rossz felszereltségben. A nagyszombati csata után Heister mégis visszavonult, tehát olyan helyzet állt elő, hogy a vesztes félnek jobb kilátásai voltak, s a csatavesztés hatására sem tört meg a kurucok lendülete.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése